INFORMACJA DLA KLIENTÓW / PODWYKONAWCÓW

Administrator danych osobowych, którym jest DARPOL DEWELOPER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Nałkowskiej 2a/32, 80-286 Gdańsk, telefon: 505492370, e-mail biuro@darpol.gda.pl, informuje, że:

1. Celem przetwarzania danych osobowych jest:

  • wykonanie umowy, której jest Pani/Pan stroną lub też podjęcie działań przed zawarciem tej umowy oraz dochodzenie, ustalenie i obrona roszczeń administratora m.in. windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych. 
  • archiwizowanie dokumentacji tj. umów i innych dokumentów rozliczeniowych.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  • art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO” – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
  • art. 6 ust. 1 lit f) RODO w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych.
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w zakresie archiwizowania dokumentacji – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.  

3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

4. Dane mogą być udostępnione przez Administratora:

  • jego pracownikom lub podmiotom współpracującym z Administratorem,
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków (m.in. Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
  • podmiotom wspierającym działalność Administratora na jego zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów informatycznych i innych, kancelariom prawnym, biurom obsługi kadrowo-płacowej i księgowej.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy i okres do czasu przedawnienia zobowiązań, w tym podatkowych, przez okres wynikający z przepisów prawa niezbędny do realizacji obowiązków wobec organów z sektora publicznego i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń Administratora.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, nie podanie danych może skutkować niemożnością zawarcia umowy, niemożnością przesłania oferty.

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych., jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzane danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

9. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, z Administratorem można się skontaktować pod adresem:

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z USTALENIEM, DOCHODZENIEM LUB OBRONĄ ROSZCZEŃ ADMINISTRATORA

Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 4 RODO Administrator danych osobowych, którym jest DARPOL DEWELOPER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Nałkowskiej 2a/32, 80-286 Gdańsk, telefon 505492370, e-mail biuro@darpol.gda.pl informuje, że: 

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń Administratora m.in. w z związku z windykacją należności i prowadzeniem postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych. Administrator nie będzie mógł przetwarzać już tych danych osobowych, chyba, że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.